Algemene voorwaarden Maroesja Grabijn

Begripsbepaling
– Maroesja Grabijn eenmanszaak, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden, hierna te noemen: “MG”.
Opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01160540, mede handelend onder de namen Ananda Yoga Friesland en de Merk Essentie Coach.
– Persoon of ondernemer die deelneemt aan een door MG verzorgde les, begeleiding of workshop, hierna te noemen: “Deelnemer”.

Artikel 1 Toepasselijkheid en geldigheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij MG als opdrachtnemer optreedt.
1.2. Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig, indien en voor zover deze door MG uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
1.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of nietig mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 2 De Overeenkomst
2.1. Deelname aan één van de lessen of workshops inschrijven voor één van de lessen of workshops, gegeven of verzorgd door MG, betekent voor de Deelnemer dat hij/zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Leskaarten, strippenkaarten en opzeggen
3.1. Een leskaart of strippenkaart van MG is door Deelnemer niet overdraagbaar aan derden.
3.2. Aan het einde van de geldigheidsduur van de leskaart of strippenkaart, komen de overgebleven lessen te vervallen. Tussentijds kan de geldigheidsduur van leskaarten of strippenkaarten niet worden verlengd of stopgezet. MG verleent geen restitutie op leskaarten.
3.3. Het lesrooster is te vinden op de website van MG (www.maroesjagrabijn.nl). Dit rooster kan door MG desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt MG zich het recht voor om te lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten of strippenkaarten.
3.4. De vakantieweken lopen gelijk aan de schoolvakanties. In de vakantieweken worden geen lessen gegeven, tenzij MG hiertoe besluit.
3.5. Leskaarten en strippenkaarten van MG hebben een geldigheidsduur. De overeenkomst van Deelnemer met MG loopt automatisch af met het verstrijken van de geldigheidsduur.
3.5. Een les die de Deelnemer mist en tijdig heeft afgemeld kan in overleg worden ingehaald. Gemiste lessen kunnen niet worden meegenomen naar het volgend cursusjaar. Er is bij langdurige ziekte of zwangerschap een regeling bespreekbaar. Restitutie van cursusgeld is niet mogelijk.

Artikel 4 Prijs en betaling
4.1. De gehanteerde prijzen zijn in euro’s inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld
4.2. MG behoudt zich het recht voor om de gehanteerde prijsstelling op elk gewenst moment te wijzigen. Voor reeds aangegane contracten is MG gerechtigd om prijsstijgingen van kostenbepalende factoren, welke is ontstaan na het totstandkomen van de overeenkomst aan de deelnemer door te berekenen.
4.3 Tariefsverhogingen, door welke oorzaak dan ook, zullen nimmer het recht geven op enigerlei schadevergoeding.
4.4. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door MG op te geven wijze.
4.5. Bij niet tijdige betaling binnen de in 4.3. gestelde betalingstermijn is de Deelnemer onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de Deelnemer over het factuurbedrag 1% rente per maand verschuldigd is, vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
4.6. MG behoudt zich het recht om Deelnemer te weigeren in de lessen indien Deelnemer vanaf de datum van verzuim, gedurende de periode van 1 maand de verplichtingen nog niet is nagekomen.

Artikel 5 Feestdagen, vakantiedagen en annulering van lessen
5.1. Op feestdagen en op de vakantiedagen volgens de schoolvakanties Noord Nederland worden geen lessen gegeven.
5.2. In geval van annulering van de les door bijvoorbeeld ziekte of onvoorziene omstandigheden, zal dit per mail worden doorgegeven. Bij annulering van de lessen, gedurende een periode, langer dan 1 week, zal de geldigheidsduur van de leskaart of strippenkaart verlengd worden met het aantal weken dat er geen les kon worden gegeven.

Artikel 6 Overmacht
6.1. Onder overmacht wordt verstaan: elke redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichting van MG uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
6.2. In geval van overmacht heeft MG het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens Deelnemer op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van MG.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1. Deelnemer volgt de lessen, begeleiding en workshops van MG op eigen risico. Indien deelnemer onder medische behandeling is, neemt hij/zij contact op met behandelaar over het volgen van yogalessen. Dit geldt ook voor deelnemers die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.
7.2. MG behoudt zich het recht voor om Deelnemers uit te sluiten van lessen, begeleiding of workshops zonder opgaaf van redenen.
7.3. Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient deelnemer de yoga docent vóór aanvang van de les, begeleiding of workshop te informeren.
7.4. Voor door Deelnemer geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is MG uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van MG.
7.5. Ingeval MG jegens Deelnemer tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting van de betreffende levering van de dienst.
7.6. MG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van Deelnemer.
7.7. MG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door letsel en blessures.
7.8. Door MG verstrekte veiligheidsinstructies dienen door Deelnemer in acht te worden genomen.
7.9. Deelnemer vrijwaart MG voor aanspraken van derden. Deelnemer zal personeelsleden van MG, door MG ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.
7.10 Intellectuele eigendomsrechten. MG is gerechtigd foto- en/of filmopnamen te maken van een workshop en/of live bijeenkomst en de aldaar aanwezige personen voor marketingdoeleinden. Belanghebbenden dienen de openbaarmaking van de opnamen te gedogen. MG noch de eventuele derde aan wie toestemming is gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging is ter zake aan Deelnemer enige vergoeding verschuldigd.

Artikel 8 Hatha & Yin yoga
8.1. Hatha & Yin Yoga is een fysieke yoga variant die voor een groot deel bestaat uit de beoefening van lichaamshoudingen (asana’s) en ademhalingstechnieken (pranayama). Daarnaast worden er in de lessen ook ontspanningsoefeningen en meditatie oefeningen gegeven. Het algemene doel van de lessen is het op een plezierige wijze bevorderen van uw gezondheid en welbevinden.
8.2. Voor de yogalessen heeft Deelnemer nodig:
– kleding waarin Deelnemer zich gemakkelijk kan bewegen
– sokken, maar ook schone voeten
– in verband met de aard van de oefeningen verzoeken wij Deelnemer persoonlijke hygiëne in acht te nemen.
8.3. Het is voor de groep en de yogadocent belangrijk dat de Deelnemer op tijd aanwezig bent. Bij verhindering meld de Deelnemer tijdig af. Dit kan mondeling, telefonisch (0629297392) of per e-mail (contact@maroesjagrabijn.nl).
8.4. Tijdens de les volgt Deelnemer de aanwijzingen op die de yogadocent geeft ten aanzien van de intensiteit en de belasting van de oefeningen.
8.5. Uw mobiele telefoon dient “uit” te staan tijdens de les.

Artikel 9 Bijzondere voorwaarden coaching
9.1 De overeenkomst houdt voor MG een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis in. MG zal zichj inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar kan niet garanderen dat dit resultaat zal worden bereikt. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam coach verwacht mag worden.
9.2 Afspraken dienen minimaal 36 uur van te voren per e-mail te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Als de afspraak later dan 36 uur van tevoren wordt afgezegd dan worden hiervoor kosten bij Deelnemer in rekening gebracht.

Artikel 10 Beroepsvereniging
10.1. MG is aangesloten bij de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) en zal de Beroepscode van de VYN naleven.
10.2. Bij klachten probeert MG deze samen met Deelnemer op te lossen. Lukt dat niet dan zal de yogadocent de Deelnemer wijzen op de klachtenregeling van de VYN.
10.3. Informatie over de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) is te vinden op www.yoganederland.nl

Artikel 11 Geheimhouding en persoonsgegevens
11.1 MG en Deelnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron is verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
11.2 Indien MG op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en MG ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is MG niet gehouden tot schadetarief of schadeloosstelling en is Deelnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.
11.3 MG neemt privacy Deelnemer serieus en gebruikt persoonsgegevens Deelnemer alleen in het kader van de dienstverlening. MG houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens MG verwerkt en met welk doel is te vinden in de Privacyverklaring.

Artikel 12 Slotbepaling
12.1 de ongeldigheid van een of meer bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.